Skip to content

Điều Khoản Sử Dụng


Điều khoản chung 

Trang web này (không bao gồm các trang liên kết) thuộc sự kiểm soát của Unilever Việt Nam Limited, là một công ty thành lập tại Việt Nam.

Bạn có thể truy cập trang này từ nhiều quốc gia trên thế giới. Vì luật pháp tại mỗi quốc gia có thể khác với luật pháp Việt Nam, bằng việc truy cập trang này, cả bạn và chúng tôi đồng ý rằng luật pháp Việt Nam sẽ áp dụng cho tất cả vấn đề phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng và nội dung của trang này. Bạn cũng đồng ý và theo đây đệ trình lên quyền tài phán không hạn chế của tòa án Việt Nam liên quan đến những vấn đề như vậy. 

Áp dụng 

Trang này chỉ được thiết kế cho những người cư trú tại Việt Nam và thông tin liên quan đến sản phẩm, dịch vụ và chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho quốc gia này. Không có tuyên bố hoặc bảo đảm nào rằng những tài liệu trong trang này phù hợp với, sẵn có cho hoặc có liên quan đến bất kỳ địa điểm nào khác. Người ở những quốc gia khác nên tham khảo trang web Unilever http://www.unilever.com 

Bản quyền 

Bản quyền Unilever Việt Nam. Bảo lưu mọi quyền. Tất cả bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ khác trong tất cả các văn bản, hình ảnh, âm thanh, phần mềm và các tài liệu khác trong trang này thuộc sở hữu của Unilever Việt Nam Limited và các công ty trực thuộc của Unilever Việt Nam Limited hoặc được đưa vào trang này với sự cho phép của các chủ sở hữu liên quan. Tham chiếu đến công ty trực thuộc bao gồm tất cả các công ty thành viên của Tập đoàn Unilever. 

Bạn được phép duyệt trang này và sao chép các đoạn trích bằng cách in, tải xuống đĩa cứng và bằng cách phân phát cho những người khác, nhưng trong tất cả mọi trường hợp chỉ phục vụ mục đích thông tin và với điều kiện là thông báo bản quyền trên đây xuất hiện trên tài liệu sao chép đó.

Không một bản sao nào của bất kỳ phần nào trong trang này được phép đem bán hoặc phân phát để thu lợi thương mại, và cũng không được phép chỉnh sửa hoặc đưa vào bất kỳ tác phẩm hoặc ấn phẩm nào khác, cho dù là bản cứng hay định dạng điện tử, bao gồm việc đăng tải lên bất kỳ trang web nào khác. Không có giấy phép hoặc quyền nào khác được cấp.

Thương Hiệu 

Tất cả các thương hiệu hiển thị trên trang này đều thuộc sở hữu của hoặc được sử dụng theo giấy phép cấp bởi Unilever Việt Nam Limited và các công ty trực thuộc của Unilever Việt Nam Limited. Những thương hiệu này bao gồm tên gọi, mà không có hạn chế. Nghiêm cấm sử dụng trái phép bất kỳ thương hiệu nào trên trang này. 

Tính Sẵn có của Sản phẩm 

Việc tham chiếu đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào trên trang này không cấu thành đề nghị bán hoặc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ đó. Nên xin lời khuyên cụ thể về tính sẵn có và sự phù hợp của một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể trước khi mua.

Nội dung 

Thông tin ở trang này một cách có thiện ý nhưng chỉ vì mục đích thông tin chung. Không nên căn cứ vào những thông tin này vì bất kỳ mục đích gì và không có bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào về sự chính xác hoặc đầy đủ của những thông tin này.

Không có thông tin nào trên trang này cấu thành lời mời đầu tư vào bất kỳ công ty thành viên nào của Tập đoàn Unilever và cũng không nên sử dụng thông tin trên trang này để làm cơ sở cho bất kỳ quyết định đầu tư nào.

Unilever Việt Nam Limited, các công ty trực thuộc của Unilever Việt Nam Limited và người quản lý, nhân viên hoặc đại lý của Unilever Việt Nam Limited sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí nào phát sinh từ việc truy cập hoặc sử dụng trang này hoặc bất kỳ trang nào liên kết với trang này, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở thiệt hại về lợi nhuận, các thiệt hại trực tiếp, vô tình hoặc mang tính hậu quả.

Chúng tôi có quyền thực hiện bất kỳ thay đổi và chỉnh sửa nào đối với trang này khi chúng tôi thấy thích hợp mà không cần báo trước.

Các trang Liên kết 

Ở nhiều chỗ trong khắp trang này, bạn có thể được cung cấp các liên kết tự động đến các trang Internet liên quan đến một khía cạnh cụ thể của trang này. Điều này không nhất thiết thể hiện rằng Unilever Việt Nam liên kết với bất kỳ trang nào như vậy hoặc chủ nhân của các trang đó.

Mặc dù công ty dự kiến rằng bạn sẽ quan tâm đến những trang đó, nhưng cả công ty, các công ty trực thuộc, người quản lý, nhân viên hoặc đại lý của công ty sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý nào thuộc bất kỳ tính chất nào đối với những trang đó hoặc bất kỳ thông tin nào có trong những trang đó, mà những thông tin này chưa hề được xác nhận hoặc chứng thực bởi công ty hoặc các công ty trực thuộc.

Nếu bất kỳ khi nào bạn thấy mình đã truy cập một trang khác, bạn có thể trở về trang này bằng cách bấm vào nút "lùi", hoặc bằng cách nhập địa chỉ: www.clearhaircare.com/vn

Bài đăng 

Unilever Việt Nam có thể thường xuyên theo dõi hoặc rà soát các thảo luận, bài đăng và các thông tin khác truyền trên trang web này.

Tuy nhiên, Unilever Việt Nam không có nghĩa vụ phải làm như vậy và không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ nội dung của những thông tin truyền dẫn đó hoặc đối với bất kỳ nội dung sai sót, phỉ báng, vu khống, bỏ sót, sai lầm, tục tĩu, khiêu dâm, báng bổ, nguy hiểm, phi pháp hoặc không chính xác nào trong bất kỳ thông tin nào được đưa đến bất kỳ vị trí nào trên trang web này.

Bạn không được phép đăng tải hoặc truyền bất kỳ tài liệu phi pháp, đe dọa, phỉ báng, bôi nhọ, tục tĩu, khiếm nhã, kích động, khiêu dâm, hoặc báng bổ nào hoặc bất kỳ tài liệu nào có thể cấu thành hoặc khuyến khích những hành động có thể được coi là tội phạm, làm tăng trách nhiệm dân sự, hoặc vi phạm luật pháp.

Unilever Việt Nam sẽ hợp tác với mọi cơ quan thực thi pháp luật hoặc lệnh tòa án yêu cầu hoặc chỉ thị chúng tôi cung cấp danh tính của bất kỳ người nào đăng tải bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào như vậy. Unilever Việt Nam có thể tiết lộ những thông tin đó nếu chúng tôi tin tưởng rằng việc tiết lộ thông tin đó là cần thiết và hợp lý để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn cá nhân của Unilever Việt Nam, khách hàng của Unilever Việt Nam hoặc công chúng.

Hiệu lực từng phần

Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thông Báo Pháp Lý này trở nên trái pháp, vô hiệu hoặc không thể thực thi vì bất kỳ lý do nào, thì điều khoản đó sẽ được coi là tách biệt khỏi các điều khoản và điều kiện này và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và tính thực thi của bất kỳ điều khoản còn lại nào.